Site Loader


I. Egzamin pisemny

 1. Przy pracy nad testem należy używać przeglądarki Google Chrome.
 2. Zgodnie z zarządzeniem rektora (nr 84, z 3 maja 2020 r.) studenci muszą korzystać z kont poczty elektronicznej o domenie identyfikowanej z Uniwersytetem Warszawskim.
 3. Egzamin pisemny odbywa się na platformie Google (Classroom, Forms). W terminie najpóźniej na dwa dni przed wyznaczonym terminem egzaminu należy zarejestrować się na przedmiot EGZAMIN z PNJW/F (kody zostaną przesłane przez prowadzących zajęcia). Rejestracja jest jednoznaczna z podejściem do egzaminu; zgodę na podejście do niego muszą wyrazić także lektorzy.
  Terminy rejestracji – zgodnie z harmonogramem:
  Na studiach I stopnia:
  I rok hungarystyki do 11.06 do godz. 23.59
  I rok fennistyki do 13.06 do godz. 23.59
  II rok hungarystyki do 8.06 do godz. 23.59
  III rok filologii ugrofińskiej-język węgierski do 13.06 do godz. 23.59 III rok filologii ugrofińskiej-język fiński do 13.06 do godz. 23.59
  IV rok filologii ugrofińskiej-język węgierski do 12.06 do godz. 23.59 IV rok filologii ugrofińskiej-język fiński do 13.06 do godz. 23.59
  Na studiach II stopnia
  I rok hungarystyki do 12.06 do godz. 23.59
  I rok fennistyki do 13.06 do godz. 23.59
 4. Test może składać się z kilku części (w zależności od rocznika – dokładna informacja zostanie przekazana przez prowadzących). Należy go rozwiązać w określonym limicie czasowym, każde rozpoczęte 5 min. opóźnienia przy zwrocie rozwiązanego testu do prowadzącego będzie się wiązało z odjęciem 5% punktów (z punktacji przewidzianej dla danej części, lub całości).
 5. Między poszczególnymi częściami testu może być przewidziana „przerwa techniczna” (ok. 10 min) dla wyrównania ew. przesunięć czasowych związanych z przesyłaniem testów. O ew. przerwach studenci będą powiadomieni przed egzaminem przez prowadzących.
 6. Wszystkie części testu zostaną przesłane w dokumencie Google, na którym należy pracować i po zakończeniu rozwiązywania testu zwrócić do prowadzącego (nie można testu kopiować i przesyłać w innym formacie).
 7. W przypadku podejrzenia, że test nie został rozwiązany samodzielnie (np. powtarzające się te same błędy u kilku osób) może dojść do jego unieważnienia i utraty przez studenta pierwszego terminu egzaminu.

II. Egzamin ustny

 1. Egzamin ustny odbywa się na Google Meet, należy używać przeglądarki Google Chrome.
 2. Zgodnie z zarządzeniem Rektora (nr 84, z dn. 4 maja 2020 r.) egzamin ustny jest rejestrowany przez egzaminatora, nagrywany jest głos i obraz, dlatego student przystępujący do egzaminu ustnego musi dysponować kamerą.
 3. Każdy z roczników przygotowuje listę – kolejność „wchodzenia” na egzamin (zgodnie z sugestią prowadzących zajęcia, dotyczącą czasu trwania egzaminu).
 4. Studenci na egzamin ustny będą zapraszani przez prowadzących (pod podanym przez nich linkiem), zgodnie z ustaloną listą.
 5. Do egzaminu ustnego student może podejść po uzyskaniu min. 60% punktacji przewidzianej dla części pisemnej. O ew. niedopuszczeniu do egzaminu ustnego zostanie powiadomiony najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem tego egzaminu.
 6. W trakcie egzaminu ustnego student zostanie powiadomiony o wyniku testu pisemnego. Na prośbę studenta, w dniu egzaminu ustnego, po tym, jak wszyscy już przystąpią do tego egzaminu, będzie mógł otrzymać do wglądu swój test.
 7. Egzamin ustny oprócz rozmowy na tematy, które zostaną przedstawione najpóźniej na dwa tygodnie przed egzaminem będzie zawierał także zadania związane z gramatyką, przekładem oraz zagadnieniami omawianymi na zajęciach w czasie roku akademickiego z PNJK.
  III. Ostateczny wynik egzaminu
 8. Ostateczny wynik egzaminu (ocena) jest wypadkową punktacji z egzaminu pisemnego i ustnego, przy czym waga tego drugiego jest większa (60%) i z obu części egzaminu należy uzyskać minimum 60% punktów dla nich przewidzianych.
 9. Zgodnie z pkt. 7 paragrafu 2 Uchwały nr 9 Rady Dydaktycznej dla kierunku hungarystyka, fennistyka, i filologia ugrofińska z dnia 25 września 2020 r., jeśli student zda egzamin pisemny ale nie zda egzaminu ustnego, to w sesji poprawkowej zdaje tylko egzamin ustny.