Zainteresowanych odbyciem praktyk zagranicznych prosimy o kontakt z dr Anną Buncler (a.buncler@uw.edu.pl) lub z panią Dorotą Wiącek z Biura Współpracy z Zagranicą (dwiacek@adm.uw.edu.pl).

Praktyki ERASMUS 2022-23

Studenci, przyszli absolwenci oraz doktoranci Katedry Hungarystyki mogą ubiegać się o praktyki w ramach programu Erasmus.

Zasady odbywania praktyk ERASMUS

1. Student sam znajduje organizację przyjmującą (może to być np. instytucja kultury, organizacja pożytku publicznego, firma, ambasada, urząd konsularny). 2. W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci I, II i III stopnia studiów, w tym przyszli absolwenci. W przypadku studentów pierwszego roku pierwszego stopnia wyjazd jest możliwy pod warunkiem rozliczenia pierwszego roku studiów.

3. Podstawowe kryteria kwalifikacji stanowią: · zgodność programu praktyki z programem studiów

  • osiągnięcia w nauce
  • wypełnione porozumienie na formularzu Learning Agreement for Traineeships – część Before the Mobility
  • potwierdzona znajomość języka, w którym ma odbywać się praktyka
  • możliwe tylko jedno warunkowe zaliczenie na dzień kwalifikacji.

4. W miarę możliwości praktyka powinna stanowić integralną część programu studiów. Obligatoryjnie powinna zostać dopisana do toku studiów studenta oraz wykazana w suplemencie do dyplomu.

5. Minimalny okres trwania praktyki to 60 dni programowych.

6. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 670 euro (Finlandia), 600 euro (Estonia, Węgry) i służy wyrównaniu kosztów utrzymania. Uczestnikom programu przysługuje także jednorazowy dodatek na pokrycie kosztów podróży w obie strony z tytułu korzystania ze zrównoważonych (niskoemisyjnych) środków transportu w wysokości 50 euro oraz dodatkowe wsparcie indywidualne na koszty utrzymania do 4 dodatkowych dni w zależności od liczby dni podróży.

7. Studenci otrzymujący stypendia socjalne oraz studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze.

8. Stypendia Erasmus są przyznawane na bieżąco według daty wpłynięcia kompletu właściwie wypełnionych dokumentów (zgłoszenie kandydatury studenta, porozumienie o programie praktyki – Learning Agreement for Traineeships, część Before the Mobility, oświadczenie dot. poprzednich wyjazdów zrealizowanych w ramach programu Erasmus, oświadczenie dot. wyboru środka transportu) oraz wolnych miejsc.

9. Więcej informacji, przewodnik Krok po kroku oraz potrzebne formularze można znaleźć na stronie BWZ: http://bwz.uw.edu.pl/dla-studentow-doktorantow-i-absolwentow-praktyki-2021-2022/