Program studiów I stopnia na kierunku HUNGARYSTYKA/ FENNISTYKA

Czas trwania studiów: 8 semestrów (czteroletnie)
Liczba punktów ECTS: 240 pkt.

Studia licencjackie kończą się obroną pracy licencjackiej i uzyskaniem tytułu: licencjata HUNGARYSTYKI / FENNISTYKI
Uzyskanie dyplomu licencjackiego w Katedrze Hungarystyki wymaga zaliczenia wszystkich objętych programem przedmiotów oraz uzyskania 240 pkt. ECTS (łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych).

Na studiach I stopnia jest roczne rozliczenie cyklu dydaktycznego, poza I rokiem studiów, który rozliczany jest semestralne.

Każdy przedmiot kończy się egzaminem (Egz.) bądź zaliczeniem na ocenę (Zal).

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie: wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń oraz seminarium licencjackiego.

Na IV roku studiów student ma do wyboru jedną z dwóch specjalizacji: literaturoznawczą lub językoznawczą.

Program  studiów licencjackich zawiera przedmioty kształcenia ogólnego i przedmioty o charakterze metodologicznym (filozofię, wstęp do językoznawstwa, wstęp do literaturoznawstwa, podstawy ugrofinistyki, antropologię kultury) oraz przedmioty kształcenia  specjalistycznego, obejmujące język węgierski/fiński oraz drugi język ugrofiński, gramatykę opisową języka węgierskiego/fińskiego, translatorium, literaturę węgierską/fińską, wiedzę o kulturze oraz historię Węgier/Finlandii. Na obu kierunkach, na pierwszych dwóch latach studiów, stosunkowo wiele godzin zajęć przeznaczone zostało na intensywną naukę języka węgierskiego/fińskiego co ma zapewnić studentowi kompetencję językową umożliwiającą mu udział w zajęciach prowadzonych na dalszych latach studiów w danym języku.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów udział we wszystkich zajęciach jest obowiązkowy.

Program studiów II stopnia na kierunku HUNGARYSTYKA/ FENNISTYKA

Czas trwania studiów: 3 semestry
Liczba punktów ECTS: 90  pkt.

Studia magisterskie kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu: magistra hungarystyki/ fennistyki. Uzyskanie dyplomu magisterskiego w Katedrze Hungarystyki wymaga zaliczenia wszystkich objętych programem przedmiotów oraz uzyskania 90 pkt. ECTS (łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych).

Studentów studiów II stopnia obowiązuje rozliczenie semestralne.

Każdy przedmiot kończy się egzaminem (Egz.) bądź zaliczeniem na ocenę (Zal.).

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie: wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń oraz seminarium magisterskiej.

W ramach studiów student ma do wyboru jedną z dwóch specjalizacji: literaturoznawczą lub językoznawczą.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów udział we wszystkich zajęciach jest obowiązkowy.


Szczegółowy program studiów

na kierunku hungarystyka (st. I st.) 🇭🇺 (obowiązuje od roku akad. 2019/2020)
na kierunku hungarystyka (st. II st.)🇭🇺 🇭🇺
(obowiązuje od roku akad. 2019/2020)

na kierunku fennistyka (st. I st.) 🇫🇮 (obowiązuje od roku akad. 2020/2021)
na kierunku fennistyka (st. II st.) 🇫🇮 🇫🇮
(obowiązuje od roku akad. 2020/2021)

Zasady studiowania w Wydziale Neofilologii UW i w Katedrze Hungarystyki